Regulamin serwisu komputerowego

Regulamin serwisu ARTEMOR

 1. Klient oświadcza, że posiada legitymację do rozporządzania sprzętem oraz zawartością nośników pamięci sprzętu, w tym do przekazania sprzętu do naprawy.
 2. Klient oświadcza, że przekazane wraz ze sprzętem oprogramowanie jest legalne. Jeśli pomimo oświadczeń z pkt. 1 i 2 stan faktyczny nie jest z nimi zgodny, Serwis będzie uprawniony do dochodzenia kary umownej w kwocie ewentualnych strat poniesionych przez ARTEMOR w związku z realizacją niniejszego zlecenia.
 3. Klient powierza Serwisowi do naprawy sprzęt opisany w zgłoszeniu serwisowym.
 4. Strony ustalają, że za naprawę należne będzie wynagrodzenie odpowiadające cennikowi usług serwisowych lub uzasadnionemu nakładowi pracy Serwisu uzgodnione z klientem. Koszt części wymienianych przez serwis każdorazowo ustalany jest z klientem.
 5. Serwis dołoży wszelkich starań, aby usługa serwisowa wykonana była w możliwie najkrótszym czasie, ale nie dłuższym niż 10 dni roboczych. W przypadku oddania sprzętu do serwisu zewnętrznego czas ten może się wydłużyć o czym Serwis powiadomi klienta.
 6. Serwis oświadcza, co zamawiający akceptuje, że naprawa może okazać się bezskuteczna lub niemożliwa. W takim przypadku Serwis nie pobiera wynagrodzenia za naprawę, a jedynie za diagnozę usterki zgodnie z obowiązującym cennikiem usług ARTEMOR.
 7. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancją Klient jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Serwis przed rozpoczęciem naprawy.
 8. O ile strony nie ustalą inaczej, naprawa zostanie wykonana z użyciem środków i części dobranych przez Serwis.
 9. Klient jest obowiązany do poinformowania Serwisu o wszelkich objawach usterki i okolicznościach jej powstania.
 10. Serwis nie odpowiada za zniszczenia spowodowane niedotrzymaniem przez klienta pkt. 9.
 11. Oddając sprzęt do naprawy Klient wyraża zgodę do wystawienia na jego osobę faktury VAT bez jego podpisu. Zapłata wynagrodzenia, o ile strony nie ustalą inaczej, nastąpi w chwili zakończenia naprawy sprzętu Klienta.
 12. Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla aktualnej siedziby Serwisu – Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.